Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Potisknem To! Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese potisknemto.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Údaje prodávajícího:

Libor Nalezinek
náměstí 17. listopadu 1234
535 01 Přelouč
IČ: 87472180
Podnikatel je registrován v Živnostenském rejstříku

  1. Uzavření kupní smlouvy

2.1.    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.2.    Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

2.3.    Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

3.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.3.    Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to v původním, nepoškozeném a neopotřebovaném či nenošeném stavu, pokud možno v původním obalu na adresu E-shopu. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku, nebude převzato a bude vám vráceno zpět. Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí kupující. Doručovací adresa E-shopu je: Libor Nalezinek, náměstí 17. listopadu 1234, 53501 Přelouč.

3.4.    Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).

3.5.    Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

4.1.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku či její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  1. Platební podmínky, doba dodání a poštovné

5.1.    Veškeré zboží, které máme skladem, bude expedováno kupujícímu v pracovní dny a to do tří (3) až pěti (5) dnů po převzetí objednávky, nebude li oznámeno jinak. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. Pokud není zboží skladem, budeme zákazníka neprodleně informovat.

5.2.    Poštovné se mění podle druhu doručení a způsobu platby, které si určil kupující.

5.3.    Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

5.4.    Pří výměně zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na výměnu zboží a to v plné výší poštovného, dle zvoleného dopravce. Spodní prádlo z hygienických důvodů nevyměňujeme. 

  1. Záruka a reklamace

6.1.    Záruční doby začínají běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

6.2.    V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

6.3.    Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. U keramiky se záruka nevztahuje na nepatrné barevné odchylky.

6.4.    Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či údržbě, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

6.5.    "V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

  1. Ochrana osobních údajů

7.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

OP platné od 7.11.2016